Sammenhold om børns rettigheder

Projektperiode: december 2018 – november 2022
I samarbejde med vores lokale partner CECOWOR

Alle børn i verden burde have lige rettigheder. Desværre er der mange steder i Indien, hvor hverken børn eller voksne kender til børns rettigheder. Manglende viden om og forståelse for børns rettigheder gør, at mange indiske børn bliver udsat for rettighedskrænkelser i form af blandt andet børnearbejde, børneægteskab eller misbrug. Det ønsker Aktion Børnehjælp at lave om på gennem dette projekt, der foregår i delstaten Tamil Nadu.
Børnerettigheder
Indien har allerede lovgivning, der skal sikre børns rettigheder  f.eks. i forhold til børnearbejde, børneægteskaber, retten til skolegang m.m. Desværre bliver disse love ofte ikke implementeret og overholdt i praksis, hvilket især går ud over de børn, der i forvejen tilhører udsatte befolkningsgrupper. Det overordnede formål med projektet er derfor at sikre indiske børns rettigheder gennem fælles viden, forståelse og respekt.
Ud over at implementere og facilitere nye tiltag, der skal sikre en tryggere hverdag for børnene i landsbyerne, har Sammenhold om børns rettigheder disse overordnede målsætninger: at eliminere børneægteskaber, børnearbejde og misbrug af børn i 10 landsbyer i delstaten Tamil Nadu. Deres livskvalitet og vilkår i barndommen sikrer dem en fremtid, hvor de har muligheden for at tage en uddannelse og selv vælge, om og hvornår de stifter familie og med hvem. Gennem awareness-aktiviteter og events forsøger projektet at øge opmærksomhed og viden omkring børns rettigheder blandt de lokale. Disse awareness-aktiviteter kan blandt andet være demonstrationer, kampagner og møder.
Tamil Nadu
Samarbejdspartner i Indien
CECOWOR
Centre for Coordination of Voluntary Works and Research

CECOWOR blev oprettet i 1987 og beskæftiger sig med uddannelse og udviklingsarbejde i landdistrikterne nogle hundrede kilometer syd for Chennai. Organisationen arbejder for at skabe lige vilkår for marginaliserede grupper såsom lavkaster, kasteløse, stammefolk og romaer.

Baseret på gode erfaringer
Projektet er en videreudvikling af det tidligere børnerettighedsprojekt Børn, kend jeres rettigheder, som gav børn og voksne viden om børns rettigheder, samt hvad de kan gøre, hvis de oplever krænkelse af disse rettigheder.
I Sammenhold om børns rettigheder organiserer vi børn og voksne i lokale landsbyforeninger. Derudover træner vi omkring 3.000 beslutningstagere, lokale myndigheder og offentlige ansatte i den indiske lovgivning om børns rettigheder og deres konkrete forpligtelser i forhold til at sikre, at loven opretholdes.
Civilsamfundsorganisationer, der arbejder med børn i lokalområdet, bliver også styrket gennem træning og oprettelsen af et NGO-netværk, hvor organisationerne kan dele erfaringer og samarbejde om oplysnings- og fortalervirksomhedsaktiviteter.
Børneægteskab
Børneægteskab påvirker både drenge og piger, men mest piger. Et ægteskab i en tidlig alder fjerner barnets rettighed til selv at bestemme over dets fremtid, krop og familieforhold. I Indien er der allerede lovgivning, der skal sikre børns rettigheder i forhold til børneægteskaber, men disse lovgivninger bliver sjældent overholdt i praksis. Det kan blandt andet være på grund af fattigdom, som medfører, at familier får deres unge døtre gift væk i håb om, at dette vil lette deres økonomiske byrde. En anden grund til, at piger bliver gift væk, er, hvis de er blevet seksuelt misbrugt og dermed ses som mindreværdige i familien. I Indien sker én ud af fire børneægteskaber i delstaten Tamil Nadu. Gennem undervisning og vejledning forsøger vi i samarbejde med vores lokale partner CECOWOR at oplyse omkring denne problematik og sætte fokus på konsekvenser af børneægteskaber og de passende forhold, der tilhører et ægteskab, såsom lovlig aldersgrænse og samtykke.
Børnearbejde
Ifølge lovgivningen i Indien er det forbudt at ansætte børn i alle erhverv i alderen 11 til 18 år, men i Tamil Nadu er 5 % af den samlede arbejdsstyrke i alderen 5 til 17 år. I 2010 gennemførte vores lokale partner CECOWOR en undersøgelse i 60 landsbyer med en samlet befolkning på 131.568 mennesker, som afslørede, at der var 942 arbejdende børn. Ud af disse var 52,12 % piger. Børnearbejde er endnu en rettighedskrænkelse, da det forhindrer børn i at færdiggøre folkeskolen. Igen er det vores mission at oplyse om og opretholde lovgivningen omkring børnearbejde i landsbyerne i Tamil Nadu. Det gør vi blandt andet ved at holde workshops for lokale butiksejere i landsbyerne, for at oplyse dem omkring børns rettigheder og butiksejernes medansvar for at bekæmpe børnearbejde.
Misbrug
Misbrug kan være i form af seksuelt misbrug, fysisk misbrug eller psykisk misbrug. Misbrug er ofte en af konsekvenserne ved problematikker som børnearbejde og børneægteskab. Hvis en pige bliver misbrugt, kan hændelsen forbindes med vanære og skam, hvilket ofte stigmatiserer hele familien. På grund af dette kan selve risikoen for seksuelt misbrug eller seksuel chikane resultere i, at barnet tages ud af skolen og isoleres. Mange steder i Indien er en families ære enormt vigtig, og på grund af tabuet og konsekvenserne for familiens omdømme er mange familier tilbageholdende med at rapportere misbruget til myndighederne.
Børns rettigheder starter med fokus fra lokalbefolkningen, samt relevante lokale aktører
Bæredygtighed i dette projekt tager udgangspunkt i kapacitetsopbygning og træning af lokale familier- og aktører. De enkelte landsbybeboere bliver kapacitetsopbyggede til at være fortalere for børns rettigheder, idet de kan opnå viden og motivere offentlig debat. Dette fører til kontakt med- og opmærksomhed fra ansvarlige myndigheder, der dermed kan være med til at sikre børns rettigheder både i dag og i fremtiden.
Kapacitetsopbygning

FN's Verdensmål i projektet

Lige siden FN’s 17 Verdensmål trådte i kraft i 2015, har vi i Aktion Børnehjælp tilstræbt at bruge dem som ramme for vores projekter, hvor vi vil skabe et bedre liv for børn i Indien. I dette projekt arbejder vi især med mål 3, 4 og 16.
Verdensmål 3
Vi ønsker at forbedre fødevaresikkerheden og sikre den rette ernæring til at skabe trivsel og sundhed. Det gør vi ved at støtte børnefamilier med viden om ernæring, landbrug og rettigheder, som hjælper dem til at blive selvforsynende og få nærende mad på bordet.
Verdensmål 4
Uddannelse er med til at skabe et solidt fundament for familier, lokalsamfund, børn og unge, som bliver i stand til selv at være med til at skabe positiv forandring. Derfor støtter Aktion Børnehjælp forskellige typer fadderskaber samt børne- og uddannelsesprojekter i Indien.
Verdensmaal-ikon-16
Vi fremmer solide partnerskaber, hvor beslutninger så vidt muligt tages i fællesskab. Gennem lokale partnerorganisationer og NGO’er søger vi at skabe et gensidigt og ligeværdigt samarbejde, hvor vi kan bruge hinandens styrker og kompetencer til at fremme lokale indsatser.
Støt børns rettigheder
Geetha bor i Sydindien. Hendes far slog hende hver dag og forhindrede hende i at gå i skole. Det endte med, at hun overvejede selvmord, da hun ikke så andre udveje. Heldigvis var der en fra landsbyens børnerettighedsråd, der gjorde hende opmærksom på Børnetelefonen, hvor vores samarbejdspartner CECOWOR er i den anden ende af røret for at lære børnene om deres rettigheder, samt hvad de skal gøre, når de bliver overtrådt. CECOWOR tog ud til Geetha og hendes familie for at rådgive faren om, at det ikke er lovligt at slå børn. Geetha er nu tilbage i skole, og faren er ikke længere voldelig.