Nyheder

Aktion Børnehjælps arbejde bidrager til realiseringen af FN’s verdensmål

I Aktion Børnehjælp arbejder vi på at sikre en god og sund fremtid for familier og børn i Indien. Vores projekter er også forbundet med flere af FN’s verdensmål.

Af Yvette Brennalt, kommunikationspraktikant

FN’s 17 verdensmål er en vigtig del af Aktion Børnehjælps projekter og fadderskabsprogrammer. Verdensmålene blev i 2015 vedtaget af FN og skal guide os på vej mod en bæredygtig udvikling, så vi kan passe på vores klode og de mennesker, der bor på den.

I Aktion Børnehjælp arbejder vi på at sikre en god og sund fremtid for familier og børn i Indien. Vores projekter tager afsæt i forskellige lokale problemstillinger, og de er derfor også forbundet med forskellige verdensmål. I denne artikel gennemgår vi, hvordan vores arbejde understøtter verdensmålene.

Familier bekæmper fejlernæring

I vores fødevaresikkerhedsprojekt “Familier Bekæmper Fejlernæring” samarbejder vi med vores partner ARM om at sikre den ernæringsmæssige sundhed for familier i 10 landsbyer i Balasore-distriktet i delstaten Orissa. Projektet har et bæredygtigt mål om, at børnefamilierne selv skal arbejde sig ud af fattigdom og fejlernæring.

Projektets tre overordnede mål er at sikre familierne viden om og adgang til næringsrig mad, at hjælpe familierne med at forbedre deres økonomiske sikkerhed og at sikre landsbyboernes rettigheder.

Fejlernæring er et udbredt problem blandt familierne i de 10 landsbyer. Over 90 % af de målte kvinder og børn har som følge heraf et for lavt hæmoglobinniveau i blodet. Derfor bliver familierne undervist i ernæring og i at anlægge køkkenhaver, så de kan dyrke deres egen, næringsrige mad, hvilket taler ind i verdensmålene 1: ”Afskaf fattigdom”, 2: ”Stop sult” og 3: ”Sundhed og trivsel”.

I projektet er det kvinderne, der bliver undervist i at anlægge køkkenhaver og i at køre spare/låne-grupper på demokratisk vis. På den måde får de en stemme til at være med til at sikre deres familier og børn mad på bordet. Det bidrager til verdensmål 5: ”Ligestilling mellem kønnene”

Børn har ret til et sundt måltid i løbet af dagen, og kvinder har ret til gratis jerntabletter. Vi underviser kvinder og børn i flere af disse basale rettigheder, så vi kan komme fejlernæringen til livs og sørge for, at de kan deltage i samfundet på en mere ligeværdig måde. Derfor beskæftiger projektet sig også med verdensmål 10: ”Mindre ulighed”.

Lige ret til læring og sundhed

I den nordlige del af delstaten Tamil Nadu bor mange romaer og stammefolk. Projektet ”Lige Ret til Læring og Sundhed” har som hovedmål at gøre op med den diskrimination og de dårlige livsvilkår, som mange af landsbyboerne lever under.

Børnene i projektet er udfordret af analfabetisme, og det er afgørende, at de kommer i børnehave, så de kan fortsætte i skole, når de fylder seks år. Børnenes mødre bliver undervist i vigtigheden i, at deres børn kommer i skole. Denne del af projektet taler ind i verdensmål 4: ”Kvalitetsuddannelse”.

Gennem uddannelse og information lærer både børn og mødre også om deres rettigheder, så de kan gøre krav på dem. Basale rettigheder inden for uddannelse og adgang til sundhed, som de ifølge indisk lovgivning har ret til, er vigtige at kende for at kunne bryde ud af fattigdom og diskrimination. Her taler projektet ind i verdensmål 1: ”Afskaf fattigdom”, verdensmål 3: ”Sundhed og trivsel” og verdensmål 10: ”Mindre ulighed”.

Projektet bidrager også til at nå verdensmål 16: ”Fred, retfærdighed og stærke institutioner”, som handler om at støtte fredelige og inkluderende samfund og give alle adgang til retssikkerhed. Det gør det ved, at der er dannet både børnegrupper og landsbygrupper, som har til formål at undervise befolkningen i deres rettigheder i forhold til sundhed og uddannelse og dermed mindske diskriminationen og uligheden af romaer og stammefolk.

Sammenhold om børns rettigheder

I projektet ”Sammenhold om Børns Rettigheder” arbejder vi ud fra den generelle problematik, at der desværre ofte er for langt mellem de eksisterende love og de udsatte befolkningsgrupper i Indien.

Ifølge indisk lovgivning har børn nemlig rettigheder, når det kommer til eksempelvis børneægteskaber og børnearbejde. De har også ret til at modtage skoleundervisning. Men i landsbyerne er det ikke altid, at børn eller forældre er bevidste om, at disse rettigheder findes.

For at komme problemet til livs bliver både børn og voksne i projektet organiseret i lokale landsbyforeninger og undervist i børns rettigheder, og hvordan de kan forholde sig til rettighedskrænkelserne.

På samme tid bliver et helt netværk af beslutningstagere, lokale myndigheder og offentligt ansatte trænet i at tage sig af krænkelsessagerne. De eksisterende NGO’er, der arbejder med børn i området, bliver tilmed styrket.

De bærende verdensmål, som dette projekt understøtter, er derfor verdensmål 10: ”Mindre ulighed” og verdensmål 11: ” Bæredygtige byer og lokalsamfund”, da de begge har som mål at styrke de laveste samfundsgrupper og fremme en større økonomisk inddragelse alle samfundsgrupper.

Derudover er verdensmål 4: ”Kvalitetsuddannelse” også en del af projektet, da befolkningen bliver undervist i netop retten til at modtage skoleundervisning. Uddannelse af befolkningen kommer på sigt til at skabe en dominoeffekt som på længere sigt bidrager til verdensmål 8: ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” og dermed også til verdensmål 3:”sundhed og trivsel” og verdensmål 1, som handler om afskaffelse af fattigdom.

Bedre sanitet giver bedre sundhed

Besørgelse i det fri har sundhedsskadelige konsekvenser for en stor del af den indiske befolkning. I projektet ”Bedre Sanitet Giver Bedre Sundhed” arbejder vi for at forbedre sundheden i Balasore-distriktet i delstaten Orissa.

Gennem projektet støtter vi aktivt op om verdensmål 6: ”rent vand og sanitet”. Det gør vi ved at undervise lokalbefolkningen i konsekvenserne ved besørgelsen i det fri og vigtigheden af basal hygiejne.

Ved at højne kvaliteten af de lokales hygiejne-vaner mindskes på samme tid risikoen for sygdomme, hvilket taler ind i verdensmål 3: ”sundhed og trivsel”.

I takt med at den generelle sundhedstilstand stiger, vil befolkningen have færre udgifter til medicin og lægebesøg og tilmed færre sygedage, hvilket tilsammen skaber mere økonomisk vækst og derfor hjælper til at nå verdensmål 1: ”afskaf fattigdom”.

Især kvinder er udsat i forhold til de dårlige sanitære forhold. Kvinderne må nemlig ofte vente med at tage sig af besørgelse og menstruation efter mørkets frembrud, hvor der er større risiko for seksuelle overgreb og slangebid. Ved at bygge afskærmede toiletter, får kvinderne mere privatliv og kan derfor færdes meget sikkert og undgå diverse sygdomme. På den måde bidrager projektet også til verdensmål 5: ”ligestilling mellem kønnene”.

Verdensmål 17 og NGO-arbejdet binder det hele sammen

Den indiske regerings tiltag er til bedst gavn for de mennesker, som bor i byerne og er bedre stillet end dem, der kommer fra fattigere kår i landsbyerne. For at skabe en stærkere forbindelse fra regeringens love og ud til udsatte lokalsamfund, er NGO’erne en helt essentiel medspiller.

Aktion Børnehjælp og vores partnere i Indien supplerer regeringens arbejde ved at have direkte kontakt til de udsatte områder. Vi fungerer dermed både som talerør og bindeled. På den måde kan vi støtte og styrke børn og familier ud fra de forudsætninger, de har.

Dette er netop, hvad verdensmål 17: ”Partnerskaber for handling”, går ud på. Vi skal skabe et stærkt, globalt samarbejde, for at kunne realisere alle de 17 verdensmål, og det er netop det, du gør, når du støtter Aktion Børnehjælp.