Nyheder

Hvilke Verdensmål arbejder vi med?

Siden FN’s Verdensmål blev vedtaget i 2015, har Aktion Børnehjælp tilstræbt at anvende dem som indsatsramme i alle vores projekter for at fremme bedre levekår for børn i Indien.

Pigegruppe i projektet Unge kvinder – fælles handling i landsbyen Madhumanda, Odisha. Hvert månedlige fællesmøde starter med en leg – her er det hviskelegen. Foto: Mohona Bhuyan.

Af Harryshant Pirapaharan, frivillig i projektgruppen Unge kvinder – fælles handling 

28/10/2022

FN’s Verdensmål adresserer nationale udfordringer – fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på ligestilling mellem kønnene m.m. – som kan have store vidtrækkende følgevirkninger, og dermed forekommer nødvendige at håndtere i fællesskab. I denne artikel beskrives der de Verdensmål, som vores projekt Unge kvinder – fælles handling arbejder målrettet med.

Målsætning 3: Sundhed og trivsel 

Projektet tilstræber at sikre et sundt liv for de unge kvinder ved at forebygge underernæring, uhensigtsmæssig menstruationshygiejne og for tidlige moderskaber. De unge kvinder vil gennemgå deltagerdrevne læringsforløb, og derigennem opnå et større vidensgrundlag og konkrete værktøjer til i højere grad at kunne tage vare på deres egen sundhed og trivsel.  

Målsætning 4: Kvalitetsuddannelse 

Adgangen til kvalitetsuddannelse er ofte en væsentlig forudsætning for kvindernes muligheder for at avancere i livet. Som følge af socioøkonomiske- og kulturelle forhold forekommer det desværre, at unge kvinder i højere grad udsættes for skolefrafald, børneægteskaber og børnearbejde osv. Derfor har projektet også til formål, at til dels fremme børnefamiliernes viden om nødvendigheden af grundskoleuddannelse, og overbevise de lokale myndigheder om at forbedre uddannelsesvilkårene i lokalområderne.  

Målsætning 5: Ligestilling mellem kønnene 

I landsbysamfund forekommer der ofte kulturelle skikke, som diskriminerer kvinderne i en række forskellige sammenhænge. Disse vedrører alt fra kvindernes muligheder for at fortsætte deres skolegang til indgåelsen af arrangerede ægteskaber, som de unge kvinder ofte ikke selv har medindflydelse på. Derfor er det et væsentligt indsatsområde for projektet at overbevise børnefamilierne og de lokale autoriteter om at anerkende og respektere, at de unge kvinder også har ret til indflydelse på beslutninger vedrørende deres eget liv.  

Målsætning 17: Partnerskaber for handling 

Afslutningsvis er ambitionen, at de lokale myndigheder opskalerer og viderefører initiativerne efter projektperioden, med henblik på at sikre en langsigtet forankring af de nye bæredygtige adfærdsvaner i landsbysamfundene. Desuden foregår projektet i tæt samarbejde med lokalorganisationen Living Farms, der i kraft af sin tilstedeværelse i indsatsområdet kan sikre en effektiv implementering.